Hur nöjd är du med BRS Networks tjänster?

Den 30 september träffar ordförande Bernt Petterson och v ordf Eva Andersson BRS för den årliga träffen där vi bl a redovisar enkäten där ni medlemmar berättat hur pass nöjda ni är med BRS Networks tjänster.
Fyll gärna i enkäten nedan, om du inte redan gjort det

Tack för att du deltar i undersökningen, det hjälper BRS Networks att optimera sina tjänster och det gynnar både din egen och andra föreningar.

Medlemsmöte om Fibernät Gotlands framtid

Plats: Lövsta Grönt centrum
Datum: 13 september 
Tid: 18:30

Ett av styrelsens uppdrag enligt årets verksamhetsplan är att lyfta Fibernät Gotlands framtid. Nu träffas vi för diskussioner på Lövsta Grönt Centrum i Roma.

Program för medlemsmöte den 13/9
Program (ungefärliga tider):

Moderator är John Gambe VD Coompanion Gotland

 • 18.30 Välkomna och inledning (Bernt)
 • 18.35 Bakgrund Fibernät Gotland (Bernt)
 • 18.50 Vad är Byanätsforum? (Eva)
 • 19.00 Problembilden (Antony)
 • 19.10 Fika
 • 19.30 Presentation av Coompanion Gotland, kooperation och ekonomisk förening (John)
 • 19.40 Workshop (John)
 • 20.30 Sammanfattande diskussion (Bernt och John)
 • 21.00 Hemgång

Tänkbara scenarier för Fibernät Gotlands framtid som diskuteras.

1 Avveckla Fibernät Gotland och uppmana alla fiberföreningar på Gotland att gå med i Byanätsforum

2 Behåll Fibernät Gotland och uppmana alla fiberföreningar på Gotland att gå med i Byanätsforum
Fibernät Gotland har då hand om rent lokala frågor och driver t.ex. inte egna utbildningar eller driver egna projekt som tex svartfiber, redundans  och fusion mellan föreningar.

3 Behåll Fibernät Gotland i nuvarande form. De föreningar som vill gå med i Byanätsforum gör det

4 Utveckla Fibernät Gotland till att leverera fler tjänster kring rådgivning och stöttning av fiberföreningarna.
Kräver ökat engagemang från fiberföreningarna och styrelsemedlemmar  och kanske något högre kostnader

Sammanfattning av Byanätsforums verksamhet. 

Uppdraget.

I projektet ingår bland annat att skapa förutsättningar för att finansiera personal för rådgivning, information samt samordning. Dessutom behövs konsulter för mer specifika frågor såsom juridisk rådgivning, teknik, ekonomiadministration, samt marknadsföring och IT-utveckling m.m. Även utgifter för resor, informationsmaterial med mera ingår i projektet.
Byanätsforum kommer inom projektets ramar att genomföra aktiviteter inom dessa fem verksamhetsområden:

 • rådgivning
  Som medlem i Byanätsforum får bredbandsföreningar rådgivning helt gratis upp till ett visst antal timmar!
   
 • nätverk
  Erbjuda en möjlighet för bredbandsföreningar att utbyta erfarenheter mellan varandra 
   
 • företrädarskap
  Vara en enad röst gentemot politiker, leverantörer, media etc.
   
 • information:
  Följa med i utvecklingen när det gäller politiska beslut, stödmöjligheter, teknik och händelser med koppling till bredband på landsbygden
   
 • värdeskapande
  Genom att vara med och skapa och ingå förmånliga avtal för Byanätsforums medlemsföreningar ökar kvalitén på byanäten och bredbandsföreningarna som driver dem. Det är det som vi kallar för värdeskapande aktiviteter.

Nu är det tid för vägval.

Hjälper du oss att välja bästa vägen framåt för Fibernät Gotland? 

Rapport från årets stämma

Årets stämma hölls som hybridmöte på Grönt Centrum Gotland och via zoom.
Uppslutning var god med 19 personer som representerade 17 föreningar.
Efter sedvanliga stämmoförhandlingar berättade Per Ahlström om vad ledningsrätt innebär och varför det behövs Vi tackar för viktig information.
Avgick gjorde ordförande Mikael Carlsson Kerstell och sekreterare Agneta Lippman.

Den nya styrelsen sammansättning för 2022;

Ordförande: Bernt Pettersson Akebäck fiber  
V. ordförande: Eva Andersson Bredband Bro  
Sekreterare: Lisa Larsson LUMA fiber
Kassör: Anna Lickander Eksta fiber
Ledamot: Kurt Söderström Anga-Kräklingbo Fiber
Ledamot: Antony Wall Akebäck fiber

Vi tänker att du kanske vill veta vilka vi i styrelsen är

Du hittar några korta presentationer under fliken Styrelsen

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplanen är vårt styrdokument som presenterades på stämman

Detta kommer styrelsen att arbeta med under året!

 • Anordna stormöten inom aktuella ämnen.
 • Arrangera funktionärskväll under våren.
 • Utreda utveckling eller avveckling av Fibernät Gotland.
  Ett alternativ är att upplösa föreningen och bli ett nätverk inom Byanätsforum.
 • Inbjuda berörda föreningar till gemensam operatörsförhandling
 • Tillhandahålla förmånliga avtal som föreningarna kan nyttja i sin förvaltning.
 • Aktivt delta i Byanätsforums nätverk.
 • Bevaka fiberföreningarnas intresse genom att verka gentemot politiker & myndigheter.

Den 31/5 bjuder vi in till en funktionärsträff i Endre Bygdegård.

Programmet

Anders Hedling från Bredband Bro informerar om det nya tjänsteavtalet.

Anna Lickander informerar om Skatteverkets ställningstagande om moms för fiberföreningar. 

Gruppdiskussioner för styrelsens olika roller är en viktig del i våra funktionärsmöte och  i år har vi skissat på diskussionsgrupper för följande roller:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekr
 • Valberedning  
 • Teknik

Skatteverkets ställningstagande att momsbelägga fiberföreningar. 

Skatteverket har gjort det ställningstagande, feb -22, där man vill momsbelägga fiberföreningars insatser. En av huvudpunkterna är att fiberföreningarna inte kan göra sannolikt att insatsen kommer att kunna återbetalas om en medlem utträder ur föreningen.

Byanätsforum har, genom Mikael Carlsson Kerstell, replikerat på detta med ett välmotiverat svar. Skattemyndigheten har i sin tur svarat att man står kvar vid sitt ställningstagande.  Byanätsforum kommer att begära ett förhandsbesked  kring detta för en ny och en befintlig förening. Då får man möjlighet att om skatteverket fortsätter att stå kvar kunna överklaga beslutet till skatterättsnämnden

Om Slack

Under förra verksamhetsåret öppnade vi ett digitalt diskussionsforum för medlemmar som ville diskutera fiberverksamhetens olika frågor. 
Forumet har inte använts i någon större omfattning och nu har vi i styrelsen beslutat att stänga ner kontot under våren.

Självklart bjuds det på fika och smörgås som vanligt

Ur Fibernät Gotlands nyhetsbrev i januari 2022

Funktionärskvällen den 19 januari är inställd! 

Då pandemin har satt fart igen blir vi dessvärre tvungna att ställa in vår planerade funktionärsträff.
Vi längtar alla efter att få ha fysiska träffar igen men vi måste acceptera situationen som den är just nu. Men vi ser framåt och föreningens plan är att flytta fram mötet till någon gång i vår då det åter är okej att träffas fysiskt
Så ha tålamod. Vi återkommer

Valberedningen – en av föreningens viktigaste uppdrag.  

Har du tänkt på att valberedningen är en av föreningens viktigaste funktioner. Att den fungerar bra är avgörande för föreningens framtida existens.
Vi vet ju att det är en tuff uppgift att hitta personer att välja in som ledamöter, så låt oss hjälpas åt att inför stämman 2022, hjälpa valberedningen med namn på engagerade personer.
Årets valberedning har kommit igång och behöver tips på nya ledamöter till vår styrelse.
Därför ber vi er i föreningarna att berätta för valberedningen om ni känner till några lämpliga kandidater att kontakta.
Vänd er till Tage Appelqvist på tageappelqvist@hotmail.com eller 070-8940852.

 Datum för årets stämma.

Nu har vi planerat för Årsmöte så boka den 20 april i era kalendrar. Mer information kommer senare.
Hoppas vi ses då!

 Valberedningen – en av föreningens viktigaste uppdrag.  Årets valberedning har kommit igång och behöver tips på nya ledamöter till vår styrelse.
Därför ber vi er i föreningarna att berätta för valberedningen om ni känner till några lämpliga kandidater att kontakta.
Vänd er till Tage Appelqvist på tageappelqvist@hotmail.com eller 070-8940852.

 

Möte med BRS 

Fibernät Gotlands Styrelse träffade i november representanter för BRS Networks för att följa upp serviceavtalet. Med oss hade vi de synpunkter som ni från föreningarna skickat in till oss – förvisso till största delen positiva tillrop men även synpunkter på att återkopplingen kan bli bättre.

Vi träffades ett företag i stark tillväxt präglat av god ordning och reda och fick bland annat veta att det nu är 30 föreningar som har serviceavtal med BRS i någon form. Några få har tecknat avtal gällande samtliga optioner medan merparten alltjämt har grundavtalet med någon enstaka option. Under 2021 har BRS hanterat totalt 134 serviceärenden vilket kan jämföras med 160 året innan. I 98% av fallen är inställelsetiden en dag eller snabbare vilket ligger väl under den avtalade maxtiden.

Vi fick också en uppmaning att i större utsträckning använda e-post för felanmälningar. Både vi och BRS förstår att den som felanmäler gärna vill prata med en person men för att dokumentationen ska bli korrekt underlättar det om vi också felanmäler via e-post. Har ni ringt i felanmälan komplettera då med en e-post direkt efter.

Till sist fick vi också med oss en uppmaning till föreningarna att tänka på löpande underhåll av nodhus och fysiskt nät. Kontrollera fläktfilter, se över antal switchar i noderna etc. Det passar då bra att ni i föreningen ser till att upprätta en förvaltningsplan på så sätt som vi diskuterade på stormötet i Sanda.

Stormötet i Sanda

 Kvällen den 9 november hade föreningen ett stormöte i Sanda bygdegård. Vi var 14 personer på plats och 6 personer var med digitalt via ZOOM.

Vi fortsatte tidigare diskussioner om hur Fibernät Gotland kan hjälpa och stötta medlemsföreningarna.
Våra medlemsföreningar har samma problem som övrig föreningsverksamhet. Hur ska en föryngring ske i våra styrelser? Kommer de små fiberföreningarna att överleva? Vill vi ha den utveckling som skett inom elektrifieringen av Sverige? Fortsättning lär följa.

Text och bilder: Agneta Lippman

Inbjudan

Stormöte 9 november 19:00 i Sanda Bygdegård

Fibernät Gotland bjuder nu in till årets första (och sista) fysiska stormöte. Mötet genomförs som ett hybridmöte där det även är möjligt att delta via Zoom.
Mötet har två teman:


Förvaltningsplaner

Byanätsforum har tagit fram en ny mall till Förvaltningsplan till oss fiberföreningar. Magnus Andersson från Byanätsforum kommer till oss via Zoom och ger oss en introduktion till den. Givetvis finns även möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på dokumentet.
Läs gärna igenom mallen innan mötet – den finns här.
 Efter en fikapaus har vi sen ett pass om

Kommunikation och nätverkande

Eva Andersson från styrelsen presenterar en del tankar och idéer kring hur vi ännu bättre kan dra nytta varandra. Verktyg för att öka kommunikationen mellan fiberföreningarna presenteras och exempel på framtida samverkansformer diskuteras.
Givetvis blir det även lite annan information från oss i styrelsen.
Vi vill gärna veta hur många som deltar både fysiskt och via Zoom, skicka anmälan senast 7:e november till: fibernatgotland@gmail.com

Välkomna!
Styrelsen

Välkommen till höstens fiberkurs!

Välkommen till höstens fiberkurs för styrelsemedlemmar i Gotlands fiberföreningar.
Vi träffas i Bro Bygdegård den 21/4 kl 19,00 där Stig Petterson skall berätta och svara på frågor om tekniken bakom våra fibernät.

Om kursen:
Kursen hålls i vanlig ordning under två kvällar, där deltagarna på första kvällen får en grundläggande överblick över tekniken i fibernäten med mera medan den andra ger insikt i vad en ekonomisk förening är samt vad man behöver tänka på i styrelsearbetet. Kurserna har varit välbesökta och har fått mycket gott omdöme i kursutvärderingarna.

Anmäl dig via mail och vi vill att du anger vilka som deltar och namnet på din förening.
Lite fika fixar vi till som vanligt, och du träffar de nya styrelseledamöterna och vilka vi är kan du läsa om här
Det blir ett bra tillfälle att få diskutera om vad ni vill ha och behöver från oss i styrelsen

Notera också den 28 september i din kalender- då träffas vi i Eksta bygdegård och lyssnar på Olof Nysten som berättar om styrelsearbete.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

KALLELSE  

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 

FIBERNÄT GOTLAND 2021 

Samtliga medlemsföreningar kallas härmed till 2021 års ordinarie föreningsstämma med Fibernät Gotland ekonomisk förening. Denna kallelse distribueras till den officiella e-postadress respektive medlemsförening rapporterat in till Fibernät Gotland. Om ni önskar ändra den så hör av er till fibernatgotland@gmail.com 

Datum: 18/5 2021 kl 19.00 

Plats: Via Zoom 

Anmälan: Registrera dig i Zoom som via denna länk: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsc-igpjMpEtL602a-iofisVSy0WSEaWEr

I formuläret anger ni vem som är ombud för föreningen vid stämman så att vi enkelt kan upprätta röstlängd i mötets början. 

Dagordning för stämman finnas att ladda ner här.

Årsredovisning för 2020 och övriga handlingar inför stämman tillsänds de som anmält sig senast den 16/5.  

Om någon förening har en fråga ni vill väcka på föreningsstämman så ska den enligt stadgarna anmälas till styrelsen senast två veckor före stämman men då kallelsen kommer ut sent så förlänger vi den tiden till lördag 8/5..  

Vi kommer efter stämman att diskutera hur vi går vidare med frågan om gemensam försäljning av svartfiber. 

VARMT VÄLKOMNA! 

Styrelsen Fibernät Gotland 

Nyhetsbrev mars 2021

Det var länge sen vi skickade nyheter till er i fiberföreningarna men det har trots allt hänt saker och nu har vi ett par aktiviteter på gång. Här kommer lite nyheter och information från styrelsen.

Svartfiber

Styrelsen har arbetat vidare med uppdraget från stämman i somras: ”Utreda möjligheten till gemensam svartfiberförsäljning”. Vi har nu en idé om hur detta skulle kunna bli verklighet och vi har bland annat varit i kontakt med Stadsnätsföreningen för att undersöka möjligheterna med att ansluta oss till deras lösning Cesar2. Därför bjuder vi nu in till:

Stormöte om svartfiber

När: Den 24 mars klockan 18:00

Plats: Digitalt via Zoom

Program:

18-19 Försäljning av Svartfiber. Möjligheterna för fiberföreningar och information om marknadsplatsen Cesar2, Jimmy Persson från Stadsnätsföreningen

19-20 Fibernät Gotlands roll. Hur skulle Fibernät Gotland kunna agera ”återförsäljare” av fiberanslutningar i medlemsföreningarnas nät?, Mikael CK & Olof N

20-20:30 Övriga frågor och Avslutning.

Anmälan: fibernatgotland@gmail.com.

Vi behöver e-postadresser till alla som ska delta för att kunna skicka ut länk till mötet Senast 22/3

Årsstämma

Styrelsen planerar att genomföra årsstämman på kvällen tisdag den 18 maj. Det blir med stor sannolikhet en digital stämma men vi återkommer närmare med kallelse och information.

Byanätsforum –Nationell intresseförening

Den 1 mars bildades Byanätsforum ideell förening. Målet är att föreningen ska bli en stark kraft för att driva fiberföreningarnas frågor samt att vara till nytta för medlemsföreningarna genom erfarenhetsutbyte och gemenskap. Vår egen Eva Andersson i Bro fiber är en av de nyvalda styrelseledamöterna!

Vi rekommenderar alla våra medlemsföreningar att bli medlemmar så att föreningen kan växa sig stark!

Det kostar 200:-plus 1:-/aktiv anslutning och år.

Mer information finns på Byanätsforums hemsida: https://www.byanatsforum.se/

Byanätforums nationella konferens

Byanätsforums nationella konferens

 

Som ni kanske sett håller Byanätsforum en nationell konferens den 12 november med ett gediget program. Vi från styrelsen i Fibernät Gotland bjuder in er alla att gemensamt delta i den och har därför bokat in oss på på Lövsta. Vi ser det som ett tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter samtidigt som vi tar del av nyttig information från föredragshållarna.

Tidpunkt: torsdagen den 12 november kl 17:00-21:30 (Nationella konferensen pågår 17:30-21:00)

Plats: Stora Konferenssalen på Lövsta i Roma.

Anmälan: senast tisdag 10 november till fibernatgotland@gmail.com

Förtäring kommer att finnas tillgängligt

Med tanke på coronaläget kommer vi inte ta emot mer än 50 personer och om det skulle bli fler meddelar vi de föreningar som anmält många att de får decimera antalet.

Mer information om programmet och föredragshållarna i den nationella konferensen finns här:

Byanätsforums nationella konferens 2020.

Givetvis går det också bra att ansluta sig hemifrån men passa gärna på att träffa dina fiberkollegor från andra föreningar.

 

Välkomna